Short Story

The COVID-19 pandemic has changed our reality. Hundreds of thousands of people lose their jobs and due to numerous restrictions, people-to-people contact – including networking – is very limited. The current situation is difficult for everyone, especially women who fight every day to improve their position on the labor market. Unfortunately, the COVID-19 epidemic made their fight more difficult. Her impact was created to support women in achieving their huge potential!

Her impact is a social network that emphasizes personal development and online education, and helps women on the labor market. We do not assess their professional experience based on company names, but through past achievements and skills, and link them with future employers.

Her Impact Pitch Deck can be viewed here

This is a unique place for women who want to develop on many levels!

Her Impact – platform for women

by Arno Smit

 • 26,735$

  Funding Goal
 • 43$

  Funds Raised
 • 0

  Days to go
Raised Percent :
0.16%
Minimum amount is $10 Maximum amount is $25000
   Pledges processed in Euros €
Warsaw, Poland

Arno Smit

9 Campaigns | 0 Loved campaigns

See full bio.

English description:
<< For Polish description – scroll down >>

Her impact is the first digital product in Europe to support women in their career path. It uses artificial intelligence to offer users various development paths, based on the completed competency test . Her impact was launched in beta on March 23, 2020. So far, Her impact already has  over 6,500 registered users. More than 40% of them use it everyday.

Her impact was featured in  top magazines and online publications including Vogue, Forbes Women, Glamor, Fashion Business, and kobieta.pl which indicates strong interest in the application.

The problem we want to solve:

Her impact addresses the problem of low women representation in business, which I had the opportunity to experience myself at the beginning of my career. Working in a corporation, I struggled with developing my competences. I lacked the support of women who were in a similar situation to mine and the mentorship of those much more experienced than me. To my disappointment, I discovered that there was no community supporting young women in a similar situation – neither in Poland nor abroad.

In addition, although women make up half of the labor market, they only occupy 17% of all senior positions. I thought it was time to act.

In 2018, I initiated the non-profit organization ‘Young Women Leaders’. The group quickly reached over 100,000 women in Poland, which motivated me to take the next step – creating Her impact.

What do we offer?

The strategic goal of Her Impact app is to widen the group of competent, motivated, aware women on the labor market. We also want to increase the confidence of young women – at universities, in the workplace and in everyday life – by helping them consciously build their own careers.

Her impact offers free access to applications as well as virtual meetings with Experts (Q&A sessions, webinars and live sessions on Instagram). The app is available 24/7 and offers unique content (articles, videos, podcasts, e-books) prepared by experienced leaders.

Her Impact community

The Her impact community inspires each other and exchanges their experiences in dedicated thematic groups  on Slack. The application allows users to participate in events and meetings with recruiters from partner companies, as well as in consultations with their HR departments. This allows the candidate to get answers to pressing questions and creates a more individual approach to recruitment.

Help us develop Her impact!

Our plans include launching a key application module, called Her Path, i.e. a unique, individualized AI-based development path. With your help, we will be able to launch it in the second half of 2020.

Her Path is created in cooperation with psychologists, as well as vocational and business counselors. The tool will allow you to:

 • precisely identify your strengths,
 • determine the best jobs for each candidate,
 • personalize the intellectual / personal / professional development plan,
 • adapt educational materials to the stage of professional and personal development,
 • present a comprehensive personality analysis of each user
 • personalize the mentoring plan within a wide range of experts associated on the platform.

We are looking for business partners, investors and institutions that would like to support us in our mission to strengthen the position of women in the labor market.

Why is it worth investing in our platform?

In April 2019, the Global Impact Investing Network (GIIN) published the  ‘Seizing the Impact Investing Market’ report, which indicated that the size of the global investment market in startups in the impact category is 502 billion USD.

We have developed a foreign expansion plan based on four criteria:

 1. the number of women in senior positions,
 2. English proficiency,
 3. internet access
 4. marketing costs.

Based on this, we have selected the following countries as the first for expansion – Sweden, Germany, the Netherlands, and Switzerland. Our goal is to reach existing women’s organizations, organize meetings in major cities, and invest in marketing.

With your help, we will be able to develop Her impact, reach new cities and users. We want to give women the opportunity to grow and show them they can impact their careers, education, and future.

Previous Milestones

2019 – establishment of the company, Her Impact sp.z o.o.
Q3 2019 – beginning of the cooperation with the Polidea software house and the Utilo design studio
Q3 2019 – beginning of the  cooperation with psychologists from the SWPS University
Q3 2019 –  start of work on the development of Her Path feature
Q1 2020 – establishing cooperation with the following institutions: Lean Passion, Holistic Lean Enterprise, and the Polish Development Foundation
Q2 2020 – establishing strategic cooperation with McKinsey & Company
Q2 2020 – release of the Her impact beta product on the market
Q2 2020 – featured in Forbes as top app to watch in 2020

Another key goals

Q3 2020 – closing the investment round using crowdfunding
Q3 2020 – completion of works on the development of Her Path and launch of the Beta version
Q4 2020 – launching the full version of the Her impact application
Q1 2021 – expanding to foreign markets

Use of funds

60% – completion of works on Her Path
20% – completing work on Her Career and improving the the application performance
20% – increase in the number of experts and avail

// If you prefer to invest in equity – please visit this page:
https://www.fundedbyme.com/en/campaign/8563/her-impact/

 

Polish description :

Her impact to pierwszy w Europie produkt digitalowy wspierający kobiety na ich drodze zawodowej. Oparty na sztucznej inteligencji, proponuje użytkowniczkom różne ścieżki rozwoju, na podstawie wypełnionego testu kompetencji zawodowych. Her impact zostało uruchomione w wersji beta 23 marca 2020 roku. Dotychczas w aplikacji zarejestrowało się ponad 5,5 tysiąca użytkowniczek, a powyżej 40% z nich korzysta z niej codziennie. 

Od początku 2020 roku o Her impact pisały topowe magazyny i publikacje internetowe, m.in. Vogue, Forbes Women, Glamour, Fashion Business, oraz kobieta.pl co świadczy o aktywnym zainteresowaniu rynku aplikacją.

Problem, który chcemy rozwiązać:

Her impact odpowiada na problem niskiej reprezentacji kobiet w biznesie, którego miałam okazję doświadczyć osobiście na początku mojej kariery. Pracując w korporacji, odczuwałam sporą trudność w rozwoju swoich kompetencji. Bardzo brakowało mi wsparcia i mentoringu od kobiet, które były w podobnej sytuacji, jak i tych znacznie bardziej od nas doświadczonych. Ku mojemu rozczarowaniu, odkryłam, że nie istnieje żadna społeczność wspomagająca młode kobiety w podobnej sytuacji – ani w Polsce, ani zagranicą.

Ponadto, mimo że kobiety stanowią połowę rynku pracowniczego, zajmują one tylko 17% wszystkich stanowisk wyższego szczebla. Stwierdziłam, że czas działać. 

W 2018 roku, zainicjowałam organizację non-profit “Young Women Leaders”. Grupa szybko dotarła do ponad 100 tysięcy kobiet w Polsce, co zmotywowało mnie do podjęcia kolejnego kroku – stworzenia Her impact.

Co oferujemy?

Strategicznym celem rozwoju narzędzia Her Impact jest budowanie nowej grupy kobiet na rynku pracy – świadomych, zmotywowanych, wspierających i kompetentnych. Naszą ambicją jest również zwiększenie pewności siebie młodych kobiet – na uniwersytetach, w miejscach pracy i w życiu codziennym – poprzez pomoc w świadomym budowaniu własnej kariery.

Her impact oferuje darmowy dostęp do aplikacji, jak również wirtualnych spotkań z Ekspertami i Ekspertkami (sesji Q&A, webinarów oraz live na Instagramie). To produkt dostępny 24/7, z unikatowym kontentem (artykuły, wideo, podcasty, e-booki) przygotowywanym przez doświadczonych leaderów. 

Społeczność Her Impact

Wokół aplikacji gromadzi się społeczność, która wzajemnie inspiruje się i wymienia doświadczeniami w dedykowanych grupach tematycznych, utworzonych w połączonym z Her impact Slackiem. Aplikacja umożliwia użytkowniczkom uczestnictwo w wydarzeniach oraz spotkaniach z rekruterami z partnerskich firm, jak również konsultacjach z pracownikiem HR danej firmy partnerskiej. Pozwala to kandydatce uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania i stwarza bardziej indywidualne podejście do rekrutacji. 

Pomóż nam rozwijać Her impact! 

W naszych planach jest uruchomienie ważnego modułu aplikacji, jakim jest Her Path czyli unikatowa, zindywidualizowana ścieżka rozwoju oparta na AI. Dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie dostarczyć ją naszym użytkowniczkom już w drugiej połowie 2020 roku.

Her Path powstaje we współpracy z psychologami, doradcami zawodowymi i biznesowymi. Gotowe narzędzie:

 • pozwoli precyzyjnie wskazać silne strony użytkowniczek, 
 • określi najlepsze miejsca pracy dla każdej z kandydatek, 
 • spersonalizuje plan rozwoju intelektualnego/osobistego/zawodowego, 
 • dostosuje materiały edukacyjne do etapu w rozwoju zawodowym i osobistym, 
 • przedstawi obszerną analizę osobowości każdej z użytkowniczek 
 • spersonalizuje plan mentoringowy w ramach szerokiego grona ekspertów zrzeszonych na platformie.

Szukamy partnerów biznesowych, inwestorów oraz instytucji, które wraz z nami chciałyby działać na rzecz edukacji online oraz wesprzeć naszą misję umacniania pozycji kobiet na rynku pracy.

 

Dlaczego warto zainwestować w naszą platformę?

W kwietniu 2019 roku globalna sieć The Global Impact Investing Network (GIIN) opublikowała raport Seizing the Impact Investing Market, w którym wskazała, że wielkość globalnego rynku inwestycji w startupy z kategorii impact wynosi 502 miliardy USD

Opracowaliśmy plan ekspansji zagranicznej Her impact w oparciu o cztery kryteria:

 1. liczby kobiet na wysokich stanowiskach,
 2. znajomości języka angielskiego,
 3. dostępu do internetu
 4. kosztów marketingu.

Na tej podstawie wybraliśmy następujące kraje jako pierwsze do ekspansji –  Szwecja, Niemcy, Holandia oraz Szwajcaria. Naszym celem jest dotarcie do istniejących organizacji kobiecych, organizacja spotkań w największych miastach oraz położenie dużego nacisku na marketing. 

Z Waszą pomocą będziemy mogli rozwijać Her impact, docierać do kolejnych miast i użytkowniczek. Chcemy dać kobietom możliwość rozwoju i pokazać, że mogą mieć wpływ na swoją karierę, edukację i przyszłość.

Poprzednie Kamienie Milowe

 • 2019 – założenie spółki Her impact sp. z o.o.
 • Q3 2019 – rozpoczęcie współpracy z software housem Polidea oraz studiem projektowym Utilo
 • Q3 2019 – nawiązanie współpracy z psychologami z Uniwersytetu SWPS i rozpoczęcie prac nad rozwojem Her Path
 • Q1 2020 – nawiązanie współpracy z instytucjami: Lean Passion, Holistic Lean Enterprise oraz Polską Fundacją Rozwoju
 • Q2 2020 – nawiązanie współpracy strategicznej z firmą McKinsey & Company
 • Q2 2020 – nawiązanie współpracy z fundacjami: Fundacją Kosmos dla Dziewczynek oraz Mam Marzenie
 • Q2 2020 – wypuszczenie produktu Her impact w wersji Beta na rynek

Kolejne kluczowe cele

 • Q3 2020 – zamknięcie rundy inwestycyjnej za pomocą crowdfundingu
 • Q3 2020 – zakończenie prac nad rozwojem Her Path oraz uruchomienie wersji Beta
 • Q4 2020 – uruchomienie pełnej wersji aplikacji Her impact
 • Q1 2021 – wyjście na nowe rynki zagraniczne

Wykorzystanie funduszy

 • 60% – dokończenie prac nad Her Path
 • 20% – dokończenie prac nad Her Career oraz usprawnienie działania aplikacji
 • 20% – powiększenie liczby ekspertów oraz dostępnego kontentu
 • Powiększenie zespołu – 2 developerów oraz CTO

 

Aby zainwestować udziałowo – przejdź do strony poniżej:

https://www.fundedbyme.com/pl/campaign/8563/her-impact/

Rewards

11$

2 months of premium content access at Her Impact

June, 2020

Estimated Delivery
2 backers

21$

6 months of premium content access at Her Impact

June, 2020

Estimated Delivery
1 backers

53$

One year of premium content access and free access to up to 3 webinars

June, 2020

Estimated Delivery
0 backers

80$

One year of premium content access and free access all webinars for a whole year

June, 2020

Estimated Delivery
0 backers

107$

all above + free mentoring session and thank you in social media

June, 2020

Estimated Delivery
0 backers

267$

all above + branded jeans jacket Her Impact

December, 2020

Estimated Delivery
0 backers

535$

all above + individual career path designed by a professional career advisor

December, 2020

Estimated Delivery
0 backers

1,069$

corporate offer to become a partner of Her Impact for 3months, next to McKinsey

June, 2020

Estimated Delivery
0 backers

2,674$

0,5% equity in Her Impact company

August, 2020

Estimated Delivery
0 backers

5,347$

1% equity in Her Impact company

August, 2020

Estimated Delivery
0 backers

26,735$

5% equity in Her Impact company

August, 2020

Estimated Delivery
0 backers
Name Donate Amount Date
Anonymous 11$ May 12, 2020
Daniel Daboczy 21$ May 12, 2020
Anna Michalska 11$ May 12, 2020